Pagar, tase 4 (mittestatsionaarne õpe)

Pagar, tase 4 (mittestatsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: sügis 2025

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõppe esmaõppe 4. tase Mittestatsionaarne õpe Põhiharidus 1 aasta

Pagari eriala põhihariduse baasil, õppeaeg 1 aasta

Nõuded alustamiseks: Õppima on oodatud põhiharidust omavad õppijad, kes soovivad end täiendada või põhiteadmisi omandada  ja kelle tervislik seisund võimaldab õppida ning töötada kondiitri erialal

 

Õppimine

 • Õppeaeg 1 aasta (60 EKAPit)
 • õppetöö on õppijale tasuta
 • teoreetiline ja praktiline õpe koolis toimub neljapäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus (teisipäev - reede)
 • suur osa õppekavast läbitakse on praktikana toitlustusettevõtetes ja iseseisva tööna.

 

Vastuvõtutingimused

 • avaldus
 • põhiharidust tõendav dokument
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • 2 fotot

Pagari eriala õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi, oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd, oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides, on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele, vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades, töötab oma tervist ja keskkonda säästes, teeb eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline, omab suhtlemis-, analüüsi ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks.

 

Õppekava õpiväljundid:

Õppija:

 • valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagaritooteid lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
 • korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutse-eetikast;
 • analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstustes või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;

 

Praktika

Praktiline õpe õppekeskkonnas toimub paralleelselt õppetööga kooli laboratooriumis ja õppetööstuses.

Ettevalmistus ettevõttepraktika toimumiseks algab suuliste kokkulepete tegemisega ettevõtte, kooli ja õpilase vahel. Vahetult enne ettevõttepraktikale suunamist toimub koolis õppijate juhendamine praktikakorralduse, praktika sisu, hügieeni ja tööohutuse suhtes. Ettevõttepraktika esimese nädala jooksul sõlmitakse ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kolmepoolne kirjalik leping.

Ettevõttepraktika jooksul täidab õpilane praktikapäevikut ja koostab praktikaaruande, mille esitab erialaõpetajale retsenseerimiseks. Toimub praktika avalik kaitsmine.

pagari erialal teostatakse praktikat kokku 15 EKAP-it

 • Abipagari praktika 5 EKAP-it

 • Pagari praktika        10 EKAP - it

Praktika ettevõtted: Tallink, Eesti Pagar, Werneri kohvik jt.

 

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud pagari eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel  ja sooritanud pagar tase 4 kutseeksami.

 

Võimalused tööturul

Pagari eriala lõpetajad võivad tööle asuda suurtes pagari - kondiitritööstustes, väikestes pagari – kondiitri ettevõtetes või eraettevõtjana.

Õppekava rakenduskavalink opens on new page

 

Lisainfo:

Toiduainete töötlemise valdkonna koordinaator

Avaldatud 20.11.2019. Viimati muudetud 15.03.2024.