Projektid

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool pakub võimalust  sooritada osa või kogu oma praktika ka Eestist väljaspool Erasmus+ programmi abil. Programm katab välispraktikaga kaasnevad kulutused (reisikulu, elamiskulu, kindlustus) sihtriigis vastavalt igale riigile kehtestatud eelarvele.

Õpirändele saavad kandideerida kõik koolis õppijad õpingute ajal ja aasta jooksul pärast lõpetamist kui nad vastavad järgmistele tingimustele:

 • Soov ja valmisolek välispraktikale minna  

 • Ei tohi olla õppevõlgnevusi, põhjuseta puudumisi

 • Inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil

 • Aktiivne osalus kooli igapäevastes tegemistes

 • Vaata täpsemaid tingimusi kooli Õppekorralduseeskirja punktist 2.5

Õpirändele mineku avaldus täida õppeinfosüsteemis TAHVEL. Avalduses palun põhjenda ka, miks tahad välispraktikal osaleda, mida soovid seal õppida.

Täiendavate küsimuste korral võta ühendust projekti- ja arendusjuhiga marika.shadeiko@olustvere.edu.ee.

 

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID:

ERASMUS+ PROGRAMM                                                                             

Erasmus+ programmi koostööprojekt 21st century coachinglink opens on new page

https://www.21cc-project.eu/en/link opens on new page

AKREDITEERING KUTSEHARIDUSES:

Perioodiks 01.06.23 - 31.05.2025 on kasutada õpiränneteks 203 853 eurot

Seisuga 01.07.2024 on toimunud 70 õpirännet.

Tekstiilkäsitöö õpetaja: Mulle andis õpiränne palju juurde just sellest vaatest, kuidas mujal maailmas toimetavad valdkonnas väikeettevõtjad. See on oluline teadmine, sest ka eestis on tegemist peamiselt valdkonnas väiketootjatega.

Perioodiks 01.06.24 - 31.08.2025 on kasutada õpiränneteks 159 393 eurot

Projekt "Rohepööret toetavate oskuste arendamine"

Projekti toetab konsortsiumi tegevust, mis viiakse ellu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest taaste- ja vastupidavusrahastu komponendi Taaste- ja vastupidavusrahastu reformi „Ettevõtete rohepööre“ investeeringu 1 „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ elluviimiseks.

Konsortsiumi liikmed põllumajanduse, kalanduse, metsanduse valdkonna konsortsiumis on: EMÜ, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Räpina Aianduskool, EPKK, Eesti Aiandusliit, Eesti Kalatootjate Keskühistu

Konsortsiumi liikmed toiduainete töötlemise valdkonna konsortsiumis on:  EMÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Rakenduslik Kolledž, Tallinna Teeninduskool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit ning MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Periood: 1.08.2023-31.10.2024

Projekti raames ühtlustatakse konsortsiumi liikmete vahel rohepöörde mõistet, vaadatakse üle toiduainete töötlemise, põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse valdkonna õppekavad ning täiendatakse neid vajadusel roheoskuste teemadega, töötatakse välja ettepanekud kutsestandardite muutmiseks vajadusel ning täienduskoolituste õppekavad.

Eesti Arengukoostöö Keskuse poolt toetatud projekt "Ukraina haridussüsteemi nüüdisajastamise toetamine Lääne- Ukrainas"

Eesmärk toetada Ukraina kutseharidussüsteemi nüüdisajastamist läbi õppevisiitide Eestisse, Lätti, Leetu ja Soome ning läbi õppekavaarendustöö, nõustamiste, täienduskoolitussüsteemi arendamise  ja projektikirjutamise ja juhtimise oskuste läbi. Otsesed kasusaajad Lääne – Ukraina kutseõppasutuste töötajad sh. juhid, kutseõppeasutuste sotsiaalsed partnerid sh. oblastivalitsuse töötajad.

Partnerid: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Viljandi Kutseõppekeskus, Kolky Kutseõppekeskus, Volodymyri Kutseõppekeskus, Volõõnia oblastivalitsus.

Projekti tulemusena; 

 • Kutseõppeasutustes on olemas projektide kirjutamise ja juhtimise baasteadmised erinevate Ukrainas kasutatavate rahastusfondidest toetuse taotlemiseks; 
 • On olemas kontaktid Eesti, Läti, Soome ja Leedu kutseõppeasutustega koostööks;
 • Õppevisiitidel osalenud koolid on analüüsinud koolis olemasolevaid õppekavasid ning teadvustanud millised muudatused on vajalikud õppekavaarendustöös sh. millised on võimalikud uued aavatavad õppekavad
 • On selgitatud täienduskoolituste süsteemi käivitamise vajadust kutseõppeasutuste juhtkondadele koos ideede genereerimisega, milliseid kursusi pakkuda, mis võiks   olla õppekavades
 • On toetatud kutseõppeasutusi hariduse nüüdisajastamisel nõustamiste käigus 
 • On läbi viidud meistriklassid õppekavade nüüdisajastamiseks ning lõpetajate Euroopa tööturul konkurentsivõime tõstmiseks sh. on olemas tegevuskava kooliti edasisteks tegevusteks 

Projekti periood: 01.mai 2024 - 31.detsember 2025

Eesti - Läti Interreg programmi projekt: Aktiivsed mõisad

Partnerid:

 • Smiltene Vallavalitsus
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Projekti eesmärk on aktiveerida ja julgustada Gaujiena (LV) ja Olustvere (EE) ümbruses elavaid aktiivseid inimesi ühiselt õppima ning vastastikku kogemusi ja teadmisi vahetama,  et luua samal ajal uusi koostöövõrgustikke ning tugevdada ühiseid piiriüleseid kontakte ja edasist koostööd.

Projekti raames toimuvad õppevisiidid Eestisse (2tk) ja Lätti (2tk) ning erinevad õpitoad/koolitused. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool organiseerib lihatoodete tehnoloogia, jookide tehnoloogia ja tervislike küpsetiste valmistamise ning  Gaujiena organiseerib õpitoad/koolitused looduslike materjalide kasutamisest, materjalide taaskasutusest ning kunstist kui meditatsioonist. Koos organiseerivad partnerid 3-päevase koostöökogu mõlema partneri aktiivsetele kogukonnaliikmetele ning projekti lõpuürituse Gaujenas. 

Projekti sihtgrupiks on noored, MTÜ-d, väikeettevõtjad, kultuuritöötajad, pensionärid, käsitöölised, kodutootjad. 

Projekti toetus kokku: 59412,80 eurot. Partnerite kaasfinantseering on: 14853,20 eurot

Projekti periood: 01.11.2023 – 28.02.2025

Projekti raames on toimunud 4 koolitust/õpituba Olustveres ja Gaujienas. Lühike video näitab kokkuvõtet seni toimunust : 

https://www.canva.com/design/link opens on new page

Eesti – Läti programmi kodulehekülg: https://estlat.eu/enlink opens on new pagehttps://estlat.eu/en">

Avaldatud 18.03.2024. Viimati muudetud 07.07.2024.