VÕTA

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) tingimused ja kord

Üldsätted

 1. Varasemaid õpinguid ning töökogemust tunnustab Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool individuaalse hindamise korras õppija taotluse alusel.
 2. Õppijal on võimalus saada nõustamist varasemate õpingute ning töökogemuse ülekandmiseks.
 3. Taotlusavalduses toodud andmete õiguse eest vastutab avalduse esitaja.

Nõustamine

 1. Õppeosakonna juhataja ja erialakoordinaatorid pakuvad potentsiaalsele taotlejale VÕTA-alast nõustamist.
 2. Nõustaja tutvustab taotlejale Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli taotlusvorme ning aitab jõuda selgusele, millised on sobivad ja vajalikud tõendusmaterjalid.
 3. Peale taotlemisele järgnevat hindamist annab nõustaja taotlejale tagasisidet nii negatiivse kui positiivse otsuse puhul.

Taotlemine

 1. Taotleja tutvub õppekavaga, millel õpib või soovib õppida.
 2. Vajalik on kindlaks teha, millised teadmised ja oskused on omandatud ning kuidas need sobivad eriala ja õppekavaga. Oluline on vastavus õppekavas olevate õpitulemustega.
 3. Taotleja esitab õppeasutuse direktorile vormikohase taotluse varasemate õpingute ja/või töökogemuse ülekandmiseks. Taotlusvorm on saadaval Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kodulehel ja õppeosakonnas.
 4. Taotleja lisab avaldusele dokumendid, mis tõendavad varasemaid õpinguid ja/või töökogemust ning muud nõutavad/soovituslikud materjalid.
 5. Taotlus varasemate õpingute ja/või töökogemuse ülekandmise kohta esitatakse õppeosakonda enne vastava mooduli algust või hiljemalt pärast esimest kontakttundi.

* Tõendusmaterjalid võivad olla näiteks koolitunnistus, diplom, akadeemiline õiend, õpitulemuste kaart, aineprogramm, õpilasvahetuse leping, ametijuhend, välispraktika leping/aruanne, laiendatud CV, praktikaaruanne, ainekava,  projektides osalemist tõendavad dokumendid, iseloomustav hinnang töökohalt, näited tehtud töödest,  Europassi keelepass, Europass, koolitustõendid, osaoskuste ja kutsetunnistused jne.

Taotlusvormid:

VÕTA Avaldus

1) Lisa 1 (õppeainete ülekandmise taotlus)

2) Lisa 2 (töökogemuse ülekandmise taotlus)

 

Hindamine 

 1. Varasemaid ja mujal sooritatud õpinguid ja töökogemust hindab VÕTA- komisjon

 

Hindamiskriteeriumid ja -põhimõtted

 • Hindamise aluseks on haridustasemete ja õppekavas olevate õpitulemuste kirjeldused.
 • Hinnatakse taotleja teadmiste ja oskuste vastavust õppeaine, õppemooduli ning õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele.
 • Taotleja teadmisi ja oskusi hinnatakse terviklikult, arvestades nii formaalset, mitteformaalset kui informaalset õppimist.
 • Hinnatakse teadmisi, oskusi, pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada ning vastaval tasemel toimetulekut.

 

Töökogemuse arvestamine

 • Töökogemuse arvestamisel on vajalik 0,25 -1 aasta töökogemust ülekandmist taotletava õppeainega seotud alal. Töökogemusena võib arvestada ka vabatahtlikku ja ühiskondlikku tööd ning igapäevastest tegevustest õpitut.
 • Töökogemust arvestatakse:
  • Praktika täitmisel
  • Praktiliste oskustega seotud õppeainete omandamisel
 • Töökogemuse arvestamisel hinnatakse omandatud oskusi ning nende rakendamist.
 • Töökogemuse arvestamise aluseks võivad olla vastavad dokumendid või sooritatud praktiline töö.

 

Mujal õpitu arvestamine

 • Mujal õpitu hindamisel on oluline varem õpitu sisuline vastavus õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele.
 • Samal õppetasemel teistes õppeasutustes sooritatud õpingute arvestamine toimub taotleja poolt esitatud dokumentide alusel vastava hinde ülekandmise kaudu.
 • Erineval õppetasemel sooritatud õpingute arvestamine toimub sisulise hindamise (eksam, arvestuslik töö jne) tulemusena.
 • Üldhariduslike ainete ülekandmine toimub vastavalt õpitulemustele. Kui ülekantava aine maht on väiksem kui 25%, ei saa hinnet üle kanda.

 

Varem Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis õpitu arvestamine (akadeemiline puhkus, ennistamine)

 • Olustvere TMK-s õpitu hindamisel on oluline varem õpitu sisuline vastavus õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele.
 • Olustvere TMK-s õpitu korral on võimalik taotleda viimase viie aasta õpitulemuste otsest ülekandmist.
 • Olustvere TMK-s erineval õppetasemel sooritatud õpingute arvestamine toimub hinnete otsese ülekandmise teel juhul kui õppekavad on ühildatud, teistel juhtudel toimub ülekandmine sisulise hindamise (eksam, arvestuslik töö jne) tulemusena.

 

Hindamise läbiviimine

 1. Direktori käskkirjaga on kinnitatud VÕTA komisjon. Vajadusel võib komisjoni töösse kaasata eksperte väljastpoolt. Hindajad on valdavalt OTMK töötajad, kes on kursis õppekavaga (nt eriala õpetajad jt).
 2. Hindaja(d) kontrollivad, kas taotlusega koos esitatud tõendusmaterjal vastab nõuetele ja on piisav. Hindamisel võrreldakse taotleja teadmisi, oskusi ja pädevusi õppekavas sätestatud õpitulemustega.
 3. Hindaja vormistab hindamistulemuste kohta protokolli ja vastutab kvaliteedi eest arvestades nõutavale tasemele vastavaid taotlusi. Protokolli alusel vormistatakse ülekandmise kohta direktori käskkiri.
 4. Otsus võib olla ka osaliselt positiivne. Sel juhul võidakse nõuda täiendavat tõendusmaterjali või lisaülesannete sooritamist.
 5. Positiivse otsuse korral kannab kursusejuhataja protokolli järgi tulemused õppeasutuse infosüsteemi.

 

Arvestamine

 1. Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt ühe kuu jooksul ning otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult.
 2. Nii negatiivse kui positiivse otsuse korral on taotlejal õigus saada tagasisidet ja infot otsuse kohta. Mittearvestamisel peab komisjon oma otsust põhjendama.
 3. Taotleja võib otsuse vaidlustada kahe töönädala jooksul pärast otsusest teada- saamist esitades vastavasisulise avalduse kooli direktori nimele.
Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 26.09.2023.