Õpilaste sisekorraeeskiri

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaste sisekorraeeskiri

1. Õpilasel on õigus ja kohustus omandada järjekindlalt ning sihipäraselt õppekavas ette nähtud teadmisi, osakusi ja vilumusi, mis võimaldavad töötada valitud erialal:

1.1 osaleda kõigis teoreetilise ja praktilise õppetöö tundides;

1.2 kaasa töötada kõigis teoreetilise ja praktilise õppetöö tundides, kasutada vajalikke õppevahendeid ja – materjale, järgida vajadusel ohutustehnika eeskirju;

1.3 sooritada õigeaegselt kõik õppeplaanis ja ainete plaanides ette nähtud ülesanded, koolieksamid, arvestused, kursusetööd, praktikad, lõpueksamid (või kaitsta lõputöö);

1.4 täidab kooli sisekorraeeskirja- kooli õppima asudes kinnitab seda oma allkirjaga

 

2. Õpilane käitub korrektselt nii koolis kui väljaspool kooli:

2.1 peab kinni tunnidistsipliinist, täidab õpetajate korraldusi, ei hiline, ei sega tunni läbiviimist;

2.2 suhtub kaasõpilastesse, pedagoogidesse, kõikidesse koolitöötajatesse lugupidavalt, viisakalt, heatahtlikult;

2.3 ei tarvita alkoholi ega narkootilisi aineid, ei mängi hasartmänge, ei suitseta avalikus kohas;

2.4 riietub korrektselt, osaleb õppetöös üldjuhul üleriieteta, ilma peakateteta;

2.5 kasutab nutiseadmeid ainetundides ainult sihipäraselt õppeotstarbel;

2.6 kooskõlastab kodustel või muudel põhjustel puudumise eelnevalt kursusejuhendajaga, haigestumisest teatab esimesel võimalusel kursusejuhendajale (või õppeosakonda);

2.7 hoiab oma õpilaspiletit, õpinguraamatut ja muid dokumente.

 

3. Hoiab riigi ja kooli au, peab lugu kooli traditsioonidest ning arendab neid edasi.

 

4. Edukaid õpilasi tunnustatakse:

4.1. avaldatakse tänu direktori käskkirjaga

4.2. autasustatakse tänu- või aukirjaga

4.3. premeeritakse kingitusega, rahaliselt või muul viisil (õppereis jm)

4.4 esitatakse autasustamiseks kõrgemalseisvatele instantsidele

 

5. Sisekorraeeskirjade rikkumise eest võib õpilasi karistada:

5.1. märkusega

5.2. noomituse või valju noomituse avaldamisega

5.3. ühiselamu kohast ilma jätmisega

5.4. nimekirjast kustutamisega

 

6. Küsimused, mis ei leia kajastamist käesolevates eeskirjades, lahendatakse  kooli juhtkonna poolt.

 

Avaldatud 10.07.2018. Viimati muudetud 29.03.2024.