Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

I Üldosa

Käesolev kord on mõeldud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli poolt korraldatud täiend- ja ümberõppe koolituste kvaliteedi tagamiseks.

 

II Õppekavade kvaliteedi tagamine

 1. Õppekavad koostatakse kooli õppekavarühmade koordinaatorite eestvedamisel meeskonnatööna väljundipõhistena. Õppekavade struktuur on kooskõlas Kutseõppeasutuse ja Täiskasvanute koolituse seadustega ja  täienduskoolituse standardis esitatud nõuetega.
 2. Õppekavade koostamisel lähtutakse töömaailma vajadustest ning neid muudetakse jooksvalt lähtudes muutustest töömaailmas, tellija soovides ning koolitusgrupis vajadustes.
 3. Õppekavade täitmisel kasutatakse kaasaegseid õppijakeskseid meetodeid ning lähtutakse koolitusgrupi soovist ning tasemest.

 

III Koolitajate kvaliteedi tagamine

 1. Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid, kellel on nii teoreetiline kui ka praktiline erialane kompetentsus.
 2. Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendusega.
 3. Koolitajad kasutavad koolituste läbiviimisel õpiväljundite omandamiseks konkreetsele õppegrupile kõige sobivamaid õppemeetodeid.

 

IV Õppekeskkond

 1. Koolituste läbiviimiseks kasutatakse Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli teooria- ja praktiliseks õppeks ettenähtud õpperuume ja vahendeid. Väljaspool kooli toimuvate koolituste puhul valitakse koolituse läbiviimiseks ruum, mis vastab õppetöö sisule ning võimaldab koolitust kvaliteetselt läbi viia.
 2. Kasutatavad õppematerjalid on aja- ja asjakohased.  Üldjuhul on õppematerjalid elektroonsed. Kuid vastavalt õppegrupi soovile jagatakse vajadusel ka välja prinditud õppematerjale.
 3. Koolituse õppekavades on välja toodud need õppematerjalid ja vahendid, mille eest vajadusel peab õppija ise tasuma.

 

V Tagasiside kogumine

 1. Iga koolituse lõpus küsitakse koolitusel osalejalt tagasisidet kas suuliselt või kirjalikult koolituse juhendaja valikul.
 2. Kogutud tagasiside analüüsitakse ning saadud infot kasutatakse koolituste kvaliteedi tagamisel ning edasiste koolituste planeerimisel.
Avaldatud 09.05.2019. Viimati muudetud 09.05.2019.