Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord

1. Üldsätted  

1.1. Käesoleva korra koostamise aluseks on Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ja õppeasutuse õppekorralduseeskiri 

1.2. Käesoleva korraga reguleeritakse õppetoetuste taotlemise ja  määramise tingimusi.  

1.3. Õppetoetuseks on põhitoetus – õpilastele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks  

1.3.1. Eritoetus – põhitoetuse fondist moodustatud rahaline toetus majanduslikult raskes olukorras olevatele õpilastele.

 

2. Õppetoetuste taotlemine  

2.1. Õpilasel on õigus taotleda põhitoetust, kui ta:  

2.1.1. on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või alalise tähtajalise elamisloa alusel;  

2.1.2. õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval statsionaarses õppes, kus on riikliku koolitustellimuse alusel koolituskohti ja ei ole ületanud nominaalset õppeaega  

2.2. Õpilasel on õigus taotleda eritoetust, kui ta on:  

2.2.1.   orb;  

2.2.2. üksikvanema ülalpidamisel;  

2.2.3. alaealise lapse vanem;  

2.2.4. pärit paljulapselisest perest (3 või enam alaealist last);  

2.2.5. pensionäridest vanemate ülalpidamisel;  

2.2.6. töötute vanemate ülalpidamisel;  

2.2.7. on eestkostja või hooldaja ülalpidamisel;  

2.2.8. on olukorras, kus majanduslikud asjaolud takistavad õpingute jätkamist.  

2.2.9. on ettevõttepraktikal ettevõttes, mis ei asu kooliga samas asulas   

2.3 Eritoetuse taotlemisel peab õpilane esitama dokumendid, mis tõendavad rasket majanduslikku olukorda või muid asjaolusid, millest tingituna ei ole õpilasel ilma toetuseta võimalik õpinguid jätkata.  

2.4. Ajas muutumatud dokumendid:   

2.4.1 surmatõend koos Sotsiaalkindlustusameti teatisega toitjakaotuspensioni suuruse kohta (vanema / hooldaja kaotanud õpilane)  

2.4.2. lapse sünnitunnistus koos Sotsiaalkindlustusameti teatisega peretoetuse kohta (alaealist last kasvatav õpilane)  

2.4.3. pensionitunnistus koos Sotsiaalkindlustusameti teatisega pensioni suuruse kohta (õpilane, kelle vanem või vanemad on vanaduspensionärid)  

2.5 Ajas muutuvad dokumendid:   

2.5.1 dokument omavalitsusest, kus selgub pereliikmete arv ja kas pere on toimetulekutoetuse saaja (kõik õpilased)  

2.5.2. puude- või pensionitunnistus koos Sotsiaalkindlustusameti teatisega pensioni ja puude toetuse suuruse kohta (õpilane, kes ise või kelle vanemad on töövõimetuspensionärid)  

2.5.3.  töötukassa teatis, kus kirjas toetuse või hüvitise suurus (õpilased, kelle vanem või vanemad on töötud)  

2.5.4. vanema palgatõend, kus kirjas kuude kaupa netotöötasu viimasel poolaastal  

2.5.6. Sotsiaalkindlustusameti teatis peretoetuse kohta (õpilane, kes kuulub leibkonda, kus on kolm või enam ülalpeetavat)  

2.6. Eritoetust võivad taotleda õpilased, kes saavad põhitoetust.  

2.7.  Õppetoetusi ei ole õigus saada:  

2.7.1. akadeemilisel puhkusel oleval õpilasel;  

2.7.2. õppevõlgnevustega õpilasel;  

2.7.3. õppekava nominaalkestust ületanud õpilasel;  

2.7.4. eelneval õppepoolaastal direktori käskkirjaga karistatud õpilasel.  

2.8. Õpilasel on õigus taotleda põhitoetust kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks – septembris (septembriks, oktoobriks, novembriks, detsembriks ja jaanuariks) ja veebruaris (veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks ja juuniks), esmakursuslasel üks kord aastas – veebruaris (veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks ja juuniks).  

2.9. Eritoetust saab taotleda igal õppekuul. Komisjon määrab õpilasele  eritoetuse üheks kuni viieks kuuks. 

 

3. Õppetoetuste taotlemiseks esitatavad dokumendid  

3.1. Põhitoetuse taotlemiseks esitab õpilane õppeasutusele vormikohase taotluse (lisa 1link opens on new page), 30.septembriks ja 28.veebruariks õppeosakonda.  

3.2. Vajadusel muud õppeasutuse täiendaval nõudmisel õppetoetuse taotlemist selgitavad ja täpsustavad dokumendid:  

3.2.1. õpilase silmapaistvad tulemused õppevaldkonnas;  

3.2.2. ühiskondlikku aktiivsust või edukat osalemist erialastel võistlustel ja konkurssidel;  

3.2.3. käesoleva korra p.2.3 toodu tõendamiseks;  

3.2.4. muud tõendavad asjaolud, millest tingituna ei ole õpilane ilma õppetoetuseta võimeline õpinguid jätkama.  

3.3. Õppeosakonna sekretär koostab taotlemise tingimustele vastavate taotluste alusel paremusjärjestuse õppekavati.  

3.4. Paremusjärjestuse koostamise aluseks on:  

3.4.1. õpitulemused (septembris – eelmise õppeaasta kevadsemestri õpitulemused ja veebruaris – sügissemestri õpitulemused);  

3.4.2. silmapaistvad tulemused õppevaldkonnas, ühiskondlik aktiivsus või edukas osalemine erialastel võistlustel või konkurssidel;  

3.4.3. põhjuseta puudumiste arv;  

3.4.4. tervete eluviiside järgimine;  

3.4.5. õpilase väiksem tulu eelneval aastal.  

3.5. Dokumendid esitatakse õppetoetuste määramise komisjonile hiljemalt 10.oktoobriks ja 10.märtsiks.  

3.6. Komisjonil on õigus kontrollida õppetoetuse saamiseks esitatud dokumentide ja andmete õigsust või esitada need kontrollimiseks pädevatele asutustele ja isikutele. 

 

4. Õppetoetuste määramine ja maksmine  

4.1. Komisjon otsustab taotluse esitanud õpilastele põhi- ja täiendava toetuse määramise septembris taotluse esitanute osas hiljemalt 10.oktoobriks ning veebruaris taotluse esitanute osas hiljemalt 10.mätsiks.  

4.2. Komisjon otsustab eritoetuse määramise taotluse esitatud õppekuule järgneva kuu 10.ndaks kuupäevaks.  

4.3. Komisjon otsustab vastavalt laekunud taotlustele ja õppetoetusteks eraldatud summa piires, kui paljudele õpilastele õppetoetust makstakse.  

4.4. Komisjoni otsuse alusel vormistatakse direktori käskkiri, mis on aluseks toetuste väljamaksmisel.  

4.5. Õppetoetust makstakse õppeasutuse kaudu igal õppekuul 20.-ndaks kuupäevaks õpilase pangakontole. Septembrikuu õppetoetus makstakse koos oktoobrikuu õppetoetusega ja veebruarikuu õppetoetus koos märtsikuu õppetoetusega. 

 

5. Õppetoetuste fondid ja õppetoetuse suurus  

5.1. Õppeasutusele riigi poolt eraldatud õppetoetuste fondist suunatakse kuni 20% vahenditest eritoetuste maksmiseks ja kuni 3% põhitoetuse fondist õppetoetuste määramise ja maksmisega seotud kulude katmiseks.  

5.2. Kui põhitoetuse fondis tekib ülejääk, siis suunatakse need vahendid eritoetuse fondi. 

 

6. Õppetoetuste maksmise lõpetamine ja tagasinõudmine  

6.1. Õppetoetuse maksmine katkestatakse vastavalt Olustvere TMK õppekorralduseeskirja  p.17 lg.4.9 alusel.  

6.2. Kui tuvastatakse, et õpilane ei vastanud taotlemisel õppetoetuste saamise tingimustele ning ta oli või pidi olema nimetatud tingimustele mittevastavusest teadlik, lõpetab õppeasutus viivitamatul õpilasele õppetoetuse maksmise ja õpilane kaotab õiguse taotleda ja saada õppetoetusi sel õppeaastal, mil lõpetati talle õppetoetuste maksmine, ning sellele järgneval õppeaastal  

6.3. Õppeasutusel on õigus nõuda õpilaselt käesoleva punkti 6.1. lõikes sätestatud juhul õppetoetus tagasi ning määrata see uuele õpilasele vastavalt  paremusjärjestusele.  

6.4. Õpilasel on õigus vaidlustada õppetoetuste määramise komisjoni otsus, kui õpilasel on alust arvata, et otsus on tehtud valede andmete alusel, nädala jooksul alates otsuse teavitamisest. Komisjon vaatab apellatsiooni läbi 10 tööpäeva jooksul, alates apellatsiooni saamisest. 

 

7. Lõppsätted  

7.1. Õppetoetuste määramise komisjoniks on kursusejuhendajate kogu ja õpilasomavalitsuse esindaja. Komisjon moodustatakse direktor käskkirjaga.  

7.2. Käesoleva korra kinnitab õppeasutuse nõukogu ja seejärel direktor käskkirjaga.  

 

Avaldatud 03.09.2020. Viimati muudetud 03.09.2020.