Kirjalike tööde vormistamise üldnõuded

Kirjalikud tööd esitatakse formaadis A4 (210 x 297 mm) valge lehe ühel poolel köidetult.

Töö peab olema trükitud arvutil. Töö köidetakse selliselt, et kõik lehed oleksid kindlalt paigas ja samas hõlpsasti lehitsetavad (mitte ühe kiletasku sees). Kiletaskuid kasutada juhul, kui lisamaterjali ei saa augustada – siis panna näidis, buklett vms kiletaskusse (võib kiletasku ääre tagasi keerata, et ese taskust välja ei libiseks) ja köita see mapi vahele.

Töö tuleb trükkida 1,5 reavahega (32 rida leheküljel). Lehe vaba äär peab üleval ja all olema 2,5-3 cm, paremal 2 cm ja vasakul 3cm.

Töö tuleb trükkida kirjatüübis Times New Roman tähesuurusega 12. Tekstilõigud eraldatakse tühja reavahega.

Kõik töö leheküljed alates tiitellehest kuni kasutatud kirjanduse lõpuni saavad järjekorranumbri, sealhulgas ka leheküljed, kus on joonised ja tabelid. Lehekülgede nummerdamist alustatakse sissejuhatuse esimesest leheküljest ja numbrid paigutatakse lehekülgede paremasse alumisse nurka, tiitelleht ja sisukord võetakse nummerdamisel arvesse, kuid leheküljenumbreid neil ei näidata.

Lehekülgede vormistamisel kasutatakse plokk-stiili.

Töö liigendatakse peatükkideks ja alapeatükkideks, mis pealkirjastatakse ning nummerdatakse. Nummerdamine toimub hierarhilise numeratsiooniga ja araabia numbritega
(peatükk 1, alapeatükk 1.1., selle allosa 1 .1 . 1 .). Sissejuhatus, kokkuvõte ja kasutatud kirjanduse loetelu on ilma järjekorranumbrita, ent sisukorras tingimata loetletud. Lisad koos pealkirjade ja alguslehekülje numbriga esitatakse sisukorras viimasena.

Töö peatükkide pealkirjad kirjutatakse suurte tähtedega, ülejäänud pealkirjad väikestega. Pealkirja lõppu punkti ei panda.

Töö iseseisvaid osi alustatakse uuelt leheküljelt, alapunkte samalt leheküljelt. Kasutatakse rasvast trükki. Tuleb jälgida, et lisaks pealkirjale mahuks leheküljele ka järgnevat teksti vähemalt kolm rida.

Pealkirja ja teksti vahele jäetakse üks tühi rida. Teksti ja uue alapealkirja vahele jäetakse kaks  tühja rida. Peatükkide pealkirjades kasutatakse tähesuurust 14 ja läbivat suurtähte, alapeatükkide pealkirjad tuleb vormistada tähesuurusega 12 ja kirjatähtedega.

 

Avaldatud 10.07.2018. Viimati muudetud 13.09.2018.