Praktikate korraldus koka erialal, tase 4 (kutseõpe, sessioonõpe)


Praktika eesmärk

Praktiliste oskuste arendamine ning õppetöös omandatud teoreetiliste teadmiste rakendamine ja kinnistamine.

Sessioonõppija puhul on väga oluline, et õppija mõtleb läbi oma elu- ja töökorralduse ning leiab võimalused õppetöös osalemiseks ja praktikate sooritamiseks. Õpingute õnnestumiseks on vajalik õppija motiveeritus ning teadlik ajaplaneerimine.

Praktika sooritamiseks peavad igal õpilasel olema kokatöö rõivad ning jalanõud.

 

Praktika maht

  • I kursusel abikoka praktika
  • II kursusel kokatöö praktika

Praktika ettevõtetes toimub vastavalt õppija võimalustele nii õppesessioonide perioodil  kui ka suveperioodil, mil koolis õppesessioone ei ole. Õppijad, kes töötavad toitlustuse valdkonnas, saavad abikoka praktika VÕTA-ga arvestatud (vajalik õppija poolt vastava dokumentatsiooni täitmine) ning sooritada kokatöö praktika oma ettevõttes töötades. Siiski soovitab kool võimalusel sooritada osa praktikast teistes ettevõtetes, et saada mitmekesisemaid erialaseid kogemusi.

 

Praktikaettevõtte leidmine

Koka eriala õppijale on sobivaks praktikakohaks toitlustusettevõtted ning asutused, kus toimub inimeste toitlustamine (nt koolid, lasteaiad, haiglad jms).

Kool soovitab võimalusel sooritada praktikat erinevates ettevõtetes, et saada mitmekesisemaid erialaseid kogemusi.

Õpilase valitud ettevõttega sõlmib esialgse kokkuleppe õpilane, ettevõtte sobivuse korral kinnitab kool lepet.

Vajadusel abistab kool (praktika koordinaator, erialaõpetajad) kõiki õpilasi neile sobiva praktikaettevõtte leidmisel.

 

Ettevõttepraktika sisu

Praktikakava täitmine: toiduvalmistamise ja serveerimise praktiliste oskuste omandamine. Praktikant täidab juhendaja poolt antud ülesandeid ettevõtte köögis ja teeninduses. Praktika toimumise vältel nõustab kool ettevõtet ja õpilast ning jälgib praktika vastavust õppekavale.

 

Praktika dokumentatsioon

Ettevalmistus praktikaks ettevõtetes algab suuliste kokkulepete sõlmimisega ettevõtte, õpilase ja kooli vahel.

Ettevõttepraktika sooritamiseks sõlmitakse enne praktika algust ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kirjalik leping.

Ettevõttepraktika alustamise eelduseks on korrektselt sõlmitud praktikaleping, sh praktikandi individuaalne praktikakava.

Iga õpilane saab koolist kirjaliku praktikajuhendi. Ettevõttepraktikate kohta koostab õpilane praktikapäeviku ja praktikaaruande.

Praktika lõppedes annab ettevõte kirjaliku tagasiside praktikandi tegevusele ettevõttes. Peale praktikat esitab õpilane kooli praktikaaruande, sh –päeviku ning hindamislehe.

 

Praktika hindamine

Peale praktikat esitab õpilane kooli praktikaaruanne, sh –päeviku ning hindamislehe. Pärast ettevõttepraktika lõppu toimub praktika avalik kaitsmine ja lõplik praktika hindamine koolis. Praktika sooritamist hinnatakse erialaõpetajate poolt praktikaettevõttest antud hinnangu, praktikandi tööga tutvumise, praktika aruande, praktikapäeviku ning praktika kaitsmise põhjal, samuti arvestatakse õpilase-poolset käitumist ja hoiakuid praktika ettevalmistusfaasis (ametialane suhtlemine kooli ja praktikaettevõttega, lepetest kinnipidamine, motiveeritud praktikakoha valik).

Praktika eesmärk

Praktiliste oskuste arendamine ning õppetöös omandatud teoreetiliste teadmiste rakendamine ja kinnistamine.

Sessioonõppija puhul on väga oluline, et õppija mõtleb läbi oma elu- ja töökorralduse ning leiab võimalused õppetöös osalemiseks ja praktikate sooritamiseks. Õpingute õnnestumiseks on vajalik õppija motiveeritus ning teadlik ajaplaneerimine.

Praktika sooritamiseks peavad igal õpilasel olema kokatöö rõivad ning jalanõud.

 

Praktika maht

  • I kursusel abikoka praktika
  • II kursusel kokatöö praktika

Praktika ettevõtetes toimub vastavalt õppija võimalustele nii õppesessioonide perioodil  kui ka suveperioodil, mil koolis õppesessioone ei ole. Õppijad, kes töötavad toitlustuse valdkonnas, saavad abikoka praktika VÕTA-ga arvestatud (vajalik õppija poolt vastava dokumentatsiooni täitmine) ning sooritada kokatöö praktika oma ettevõttes töötades. Siiski soovitab kool võimalusel sooritada osa praktikast teistes ettevõtetes, et saada mitmekesisemaid erialaseid kogemusi.

 

Praktikaettevõtte leidmine

Koka eriala õppijale on sobivaks praktikakohaks toitlustusettevõtted ning asutused, kus toimub inimeste toitlustamine (nt koolid, lasteaiad, haiglad jms).

Kool soovitab võimalusel sooritada praktikat erinevates ettevõtetes, et saada mitmekesisemaid erialaseid kogemusi.

Õpilase valitud ettevõttega sõlmib esialgse kokkuleppe õpilane, ettevõtte sobivuse korral kinnitab kool lepet.

Vajadusel abistab kool (praktika koordinaator, erialaõpetajad) kõiki õpilasi neile sobiva praktikaettevõtte leidmisel.

 

Ettevõttepraktika sisu

Praktikakava täitmine: toiduvalmistamise ja serveerimise praktiliste oskuste omandamine. Praktikant täidab juhendaja poolt antud ülesandeid ettevõtte köögis ja teeninduses. Praktika toimumise vältel nõustab kool ettevõtet ja õpilast ning jälgib praktika vastavust õppekavale.

 

Praktika dokumentatsioon

Ettevalmistus praktikaks ettevõtetes algab suuliste kokkulepete sõlmimisega ettevõtte, õpilase ja kooli vahel.

Ettevõttepraktika sooritamiseks sõlmitakse enne praktika algust ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kirjalik leping.

Ettevõttepraktika alustamise eelduseks on korrektselt sõlmitud praktikaleping, sh praktikandi individuaalne praktikakava.

Iga õpilane saab koolist kirjaliku praktikajuhendi. Ettevõttepraktikate kohta koostab õpilane praktikapäeviku ja praktikaaruande.

Praktika lõppedes annab ettevõte kirjaliku tagasiside praktikandi tegevusele ettevõttes. Peale praktikat esitab õpilane kooli praktikaaruande, sh –päeviku ning hindamislehe.

 

Praktika hindamine

Peale praktikat esitab õpilane kooli praktikaaruanne, sh –päeviku ning hindamislehe. Pärast ettevõttepraktika lõppu toimub praktika avalik kaitsmine ja lõplik praktika hindamine koolis. Praktika sooritamist hinnatakse erialaõpetajate poolt praktikaettevõttest antud hinnangu, praktikandi tööga tutvumise, praktika aruande, praktikapäeviku ning praktika kaitsmise põhjal, samuti arvestatakse õpilase-poolset käitumist ja hoiakuid praktika ettevalmistusfaasis (ametialane suhtlemine kooli ja praktikaettevõttega, lepetest kinnipidamine, motiveeritud praktikakoha valik).