Veel

Mesinik, tase 4 (Mittestatsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: 01.08-30.10.2023
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõppe esmaõppe 4. taseÕppevormMittestatsionaarne õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Õppekava koostamise alus:

  1.  Mesinik, tase 4 kutsestandard, kinnitatud 06.05.2019 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogus otsus nr. 12
  2. Kutseharidusstandard, VV määrus 26.08.2013 nr 130

Õppekava eesmärk:

õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks mesinikuna ning õpe loob eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 

Õppekava õpiväljundid:

Õppekava läbimisel õpilane:

1) tunneb ja teab mesiniku eriala põhjalikult, rakendades teadmisi ja oskusi nii tavapärastes kui uudsetes situatsioonides, mõtleb süsteemselt ja loovalt;

2) täidab iseseisvalt põhilisi tööülesandeid mesinduses: hooldab mesilasperesid aastaringselt, tagab mesinduseinventari korrasoleku, osaleb tootmis- ja turustamisprotsessis, järgides oma töös head mesindustava

3) juhindub töös keskkonna- ja ohutusnõuetest, käitub adekvaatselt mesilasmürgi ülitundlikkuse puhul;

4) kasutab info leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvuti abi, kogub ja töötleb teavet ning hindab teabe usaldusväärsust ja tõesust;

5) väärtustab valitud eriala, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu suundumustest, omab valmisolekut asuda tööle õpitud erialal;

6) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest, kasutab oma aega süsteemselt;

7) on avatud koostööle, suudab töötada meeskonnas, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Kutseõppe õppekava edukalt läbinud õppijal on võimalus sooritada kutseeksam ja omandada mesiniku IV taseme kutsekvalifikatsioon.

 

Õppima võetakse isikud,

kes on omandanud põhihariduse.

 

Teoreetiline ja praktiline õppetöö koolis

toimub nädalaste sessioonidena (jaanuarist - jaanuarini 11 sessiooni) /teisipäev – laupäev.

Praktiline töö toimub paralleelselt õppetööga kooli mesilas ja õppeklassis.

 

Ettevõttepraktika

toimub parimates tootmismesilates aktiivsel mesindusperioodil maist oktoobrini.

Enne praktikale suunamist sõlmitakse ettevõtte, kooli ja õppija vahel kolmepoolne kirjalik praktikaleping; koolis toimub õppijate juhendamine praktikakorralduse, praktika sisu ja tööohutuse suhtes. Õppija saab kaasa praktika juhendi ja praktikapäeviku.

Praktika jooksul täidab õppija praktikapäevikut ja koostab praktikaaruande, mille esitab kutseõpetajale retsenseerimiseks. Toimub praktikaaruande kaitsmine.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud mesinik tase, 4 vastavate õpiväljundite saavutamist.

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Helme Uusen / Õppeosakonna sekretär

  • Telefon: +372 437 4244
  • e-post: metoodika@olustvere.edu.ee

Valmar Lutsar / Mesinduse eriala juhtõpetaja

  • e-post: valmar.lutsar@olustvere.edu.ee