Vastuvõtu kord


Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaste vastuvõtu kord

 1. Õpilaste vastuvõtu üldised alused ja koolituskohtade arvud on määratud Haridus- ja teadusministri määrustega.
 2. Iga vastuvõtule eelneva aasta 1.oktoobriks moodustab direktor käskkirjaga vähemalt 5-liikmelise vastuvõtukomisjoni, mille volitused kehtivad üks aasta ning kinnitab vastuvõtukomisjoni töökorra vastavalt haridusministri 16.04.2018.a määrusele nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“.
 3. Kooli õppima asumiseks esitab õpilaskandidaat järgmised dokumendid:
 • vormikohane avaldus;
 • alaealine õpilaskandidaat esitab vanema/eestkostja kirjaliku nõusoleku õppima asumise kohta;
 • haridust tõendav kooli lõputunnistuse originaal või selle notariaalselt või dokumendioriginaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • arstitõend tervisliku seisundi kohta ( alla 18.-a.);
 • passi või ID kaardi koopia;
 • 2 fotot 3×4 cm.
 1. Kui erialale on konkurss siis: viiakse läbi sisseastumisvestlus, test või individuaalne proovitöö või koostatakse tulenevalt keskmisest hindest pingerida vastavalt vastuvõtu komisjoni otsusele sõltuvalt erialast, millele vastuvõtt toimub. Info  kajastatakse vastuvõtuperioodil kooli veebilehel.Vastuvõtt otsustatakse vastuvõtu perioodi lõppedes. 
 2. Kooli vastuvõetud õpilastele edastatakse info elektroonselt.
 3. Vastuvõtt vormistatakse direktori käskkirjaga.
 4. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunudõpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast ja vabanenud kohale võib asuda samal aastal kandideerinute pingereast järgmine õpilaskandidaat.
 5. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi samale erialale vastu teistest õppeasutustest avalduse ja varasemaid õpinguid tõendava akadeemilise õiendi ja/või õppija õpitulemuste arvestamise kaardi alusel, vanematele kursustele ületuleku korras vastuvõtt vormistatakse direktori käskkirjaga.
 6. Õppeaasta kestel on võimalik õppijaid vastu võtta ainult vabade kohtade olemasolul samadel alustel, mis on sätestatud õpilaste vastuvõtu korras.
 7. Õppetöö katkestanud ja kooli pooleli jätnud õpilaste vastuvõtt kooli (ennistamine) toimub vabade õpilaskohtade olemasolul samas korras kui uute õpilaste vastuvõtt. Ennistamise võimalikkuse otsustavad erialakoordinaator, aineõpetajad ja õppeosakonna juhataja.
 8. Täiskasvanute tööalase koolituse kursuste vastuvõtul on tasuliste koolituskursuste puhul osalejate valiku aluseks koolitustele registreerimise järjekord. Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi puhul on koolitustel osalejate valiku aluseks osaleja tööalane seotus antud koolituskursuse teemaga. Eelistatud on koolitusega seotud erialal töötavad osalejad. Vabade koolituskohtade olemasolul võivad sellel osaleda teised ESF programmis lubatud sihtgrupid.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaste vastuvõtu kord

 1. Õpilaste vastuvõtu üldised alused ja koolituskohtade arvud on määratud Haridus- ja teadusministri määrustega.
 2. Iga vastuvõtule eelneva aasta 1.oktoobriks moodustab direktor käskkirjaga vähemalt 5-liikmelise vastuvõtukomisjoni, mille volitused kehtivad üks aasta ning kinnitab vastuvõtukomisjoni töökorra vastavalt haridusministri 16.04.2018.a määrusele nr 14?Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord?.
 3. Kooli õppima asumiseks esitab õpilaskandidaat järgmised dokumendid:
 • vormikohane avaldus;
 • alaealine õpilaskandidaat esitab vanema/eestkostja kirjaliku nõusoleku õppima asumise kohta;
 • haridust tõendav kooli
  lõputunnistuse originaal või selle notariaalselt või dokumendioriginaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • arstitõend tervisliku seisundi kohta ( alla 18.-a.);
 • passi või ID kaardi koopia;
 • 2 fotot 3×4 cm.
 1. Kui erialale on konkurss siis: viiakse läbi sisseastumisvestlus, test või individuaalne proovitöö või koostatakse tulenevalt keskmisest hindest pingerida vastavalt vastuvõtu komisjoni otsusele sõltuvalt erialast, millele vastuvõtt toimub. Info kajastatakse vastuvõtuperioodil kooli veebilehel.Vastuvõtt otsustatakse vastuvõtu perioodi lõppedes.
 2. Kooli vastuvõetud õpilastele edastatakse info elektroonselt.
 3. Vastuvõtt vormistatakse direktori käskkirjaga.
 4. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunudõpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast ja vabanenud kohale võib asuda samal aastal kandideerinute pingereast järgmine õpilaskandidaat.
 5. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi samale erialale vastu teistest õppeasutustest avalduse ja varasemaid õpinguid tõendava akadeemilise õiendi ja/või õppija õpitulemuste arvestamise kaardi alusel, vanematele kursustele ületuleku korras vastuvõtt vormistatakse direktori käskkirjaga.
 6. Õppeaasta kestel on võimalik õppijaid vastu võtta ainult vabade kohtade olemasolul samadel alustel, mis on sätestatud õpilaste vastuvõtu korras.
 7. Õppetöö katkestanud ja kooli pooleli jätnud õpilaste vastuvõtt kooli (ennistamine) toimub vabade õpilaskohtade olemasolul samas korras kui uute õpilaste vastuvõtt. Ennistamise võimalikkuse otsustavad erialakoordinaator, aineõpetajad ja õppeosakonna juhataja.
 8. Täiskasvanute tööalase koolituse kursuste vastuvõtul on tasuliste koolituskursuste puhul osalejate valiku aluseks koolitustele registreerimise järjekord. Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi puhul on koolitustel osalejate valiku aluseks osaleja tööalane seotus antud koolituskursuse teemaga. Eelistatud on koolitusega seotud erialal töötavad osalejad. Vabade koolituskohtade olemasolul võivad sellel osaleda teised ESF programmis lubatud sihtgrupid.